• dua
  • dua
  • dua
  • dua

Брзина и флексибилност

Брзина и флексибилност во работењето, образовната структура на вработените, стручното усовршување на кадрите, воведување на нови врсти и модуси на осигурување обезбедува на компанијата препознатлива позиција на пазарот.

Наша задача

Настојуваме да овозможиме на нашите клиенти квалитет по најповолни услови, воведуваме најсовремени методи и стандарди во работењето. Нашето присуство на пазарот ви нуди обезбедување и сигурна иднина.

Наша визија

Наша визија е да изградиме осигурителна компанија која на пазарот ќе биде препознатлива по давање на осигурителни услуги со најголем квалитет. Градиме успешна и сигурна иднина за нас и нашите соработници

  • Осигурување на Имот
  • Моторни Возила
  • Патничко Осигурување
  • Осигурување Незгода
  • Осигурување на Транспорт
  • Одговорност од Дејност
  • Посеви и Плодови

Зошто Инсиг